Pivnica Čajkov - víno Čajkov

Máte 18 alebo viac rokov?

Ak chcete vstúpiť na túto stránku,
musíte potvrdiť, že ste starší ako 18 rokov.

Nie
Južné svahy Štiavnických vrchov

Zásady ochrany osobných údajov

podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“).

1. Úvodné ustanovenia

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o vašich osobných údajoch a uplatniť vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

2. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Marek Uhnák UHNAK VINO, Čajkov 328, 935 24 Čajkov, Slovensko, IČO: 45363030, DIČ: 1081812974, IČ DPH: SK1081812974, firma zapísaná: Okresný úrad Levice, Číslo živnostenského registra: 420-23477, email: uhnakvino@gmail.com

3. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania

Ak prejavíte záujem o naše služby, o osobné stretnutie, alebo máte otázky ohľadne našich služieb, spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe Oprávnený záujem.

Ak sa rozhodnete používať naše platené služby, evidujeme vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy na právnom základe Plnenie zmluvy a iba za účelom splnenia záväzkov poskytovaných služieb.

Pre štatistické a marketingové účely využívame cookies tretích strán Google. V používaných cookies sú vaše osobné údaje anonymizované. Viac o Cookies nájdete kliknutím na ikonu v ľavom dolnom rohu stránky.

4. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

 • Webstránka https://www.pivnicacajkov.sk/ používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL.
 • V kontaktnom formulári na našej stránke nás môžete požiadať o viac informácií o službách, ktoré ponúkame. Aby sme vám mohli žiadanú službu alebo informáciu poskytnúť, potrebujeme spracovať tieto kontaktné osobné údaje: e-mailová adresa a meno.
 • Naša webová stránka využíva súbory cookies. Údaje, ktoré zbierame prostredníctvom cookies sú anonimizované a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe.

5. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

 • Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje sprostredkovateľom, ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, Oprávneným subjektom (inštitúciám/organizáciám) podľa osobitného právneho predpisu - orgánom štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce) súdom, orgánom činným v trestnom konaní.
 • Zhromaždené cookies súbory sú spracované poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

6. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby.

7. Doba uchovávania osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 1 roka.
 • Cookies sú ukladané na dobu, ktorá je uvedená u jednotlivých typov cookies.

8. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

9. Práva dotknutej osoby

V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva:

 • Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronickej adresy uhnakvino@gmail.com.Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.
 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.
 • Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; email: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronickej adresy uhnakvino@gmail.com. Pri kontaktovaní nás ohľadom vášho súhlasu uveďte, prosím, id. č. súhlasu a jeho dátum. Tieto údaje nájdete kliknutím na ikonu v ľavom dolnom rohu.

V Čajkove dňa 1.2.2022

Kontaktujte nás

Sme tu pre vás

Poteší nás, ak sa od vás dozvieme, ako vám chutí naše víno. Chceme totiž, aby vám prinášalo radosť a pôžitok.

Vyrába a plní:

Marek Uhnák Čajkov 328, 935 24 email: obchod@pivnicacajkov.sk email: info@pivnicacajkov.sk IČO: 45363030 DIČ: 1081812974 IČ DPH: SK1081812974 Zápis v živn. registri: Okresný úrad Levice Číslo živnostenského registra: 420-23477

Zásady ochrany osobných údajov

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účel a dobu vybavenia vašej požiadavky uvedenej vo formulári. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Vaše údaje nebudú sprístupnené, či poskytnuté tretím osobám.

Táto stránka je chránená technológiou reCAPTCHA.
Platia pravidlá ochrany súkromia a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Nájdite si cestu k nám

Pozrieť Google Mapu