Wine cellar Čajkov - Čajkov wine

Máte 18 alebo viac rokov?

Ak chcete vstúpiť na túto stránku,
musíte potvrdiť, že ste starší ako 18 rokov.

Nie
Southern slopes of Štiavnické Hills

Zásady ochrany osobných údajov

Poskytnutie informácií podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo GDPR)

V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať; o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

Pri spracúvaní dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú.

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Marek Uhnák UHNAK VINO, Čajkov 328, 935 24, IČO: 45363030, DIČ: 1081812974, IČ DPH: SK1081812974, Zápis v živn. registri: Okresný úrad Levice, Číslo živnostenského registra: 420-23477, tel.: +421 908 431 613, email: obchod@pivnicacajkov.sk

2. Účely a právny základ spracúvania osobných údajov

Na internetovej stránke https://www.pivnicacajkov.sk/ získavame od vás nasledujúce údaje: Osobné údaje získané od vás vyplnením kontaktného formulára

Sú to údaje, ktoré ste nám poskytli na účely zmluvných a predzmluvných vzťahov (napr. žiadosť o cenovú ponuku, žiadosť o bližšiu špecifikáciu poskytovaných tovarov, objednanie tovaru) a sme oprávnení spracúvať ich bez vášho súhlasu. Pre tento účel je poskytovanie vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s vami uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.

3.Doba uchovávania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári je na dobu vybavenia vašej požiadavky uvedenej vo formulári, alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.

Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára na účely zmluvných a predzmluvných vzťahov sa spracúvajú výhradne po dobu 10 rokov, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.

4.Cookies

Zásady používania súborov cookies

5.Komu údaje sprístupňujeme?

Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca aj ako spracovateľ môžeme sprístupňovať výhradne našim spolupracovníkom, ktorí zabezpečujú administratívnu a technickú podporu pri prevádzke internetovej stránky, prípadne iným subjektom len z dôvodu plnenia zákonných povinností.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.

Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

6.Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

7.Ako vaše údaje chránime?

Chceme vás uistiť, že vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na vlastnom zabezpečenom, počítači, resp. serveri uloženom v dátovom centre výhradne v Európskej únii. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

8.Práva dotknutej osoby

Zo skutočnosti, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním e-mailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje.

Vo vašej žiadosti prosím uveďte vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo a požiadať nás o ich opravu.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

  • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
  • odvoláte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,
  • namietnete na základe vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

  • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,
  • spracúvanie vašich osobných je protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,
  • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov,
  • v prípade ak namietate spracúvanie vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na vašu žiadosť vaše osobné údaje priamo k vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie spracúvania vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

9.Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tento dokument bol vypracovaný podľa požiadaviek nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

V Čajkove dňa 25.5.2018

Contact us

We are here for you

We will be pleased to hear from you. Share your experience with our wine with us because we want it to make you happy and delighted.

Produced and bottled by:

Marek Uhnák Čajkov 328, 935 24 tel.: +421 908 431 613 E-mail: obchod@pivnicacajkov.sk E-mail: info@pivnicacajkov.sk ID no.: 45363030 tax ID no.: 1081812974 VAT no.: SK1081812974 Registered in the Trade Register kept by the Levice District Office Trade register number: 420-23477

How do we use cookies
Privacy Policy

By submitting the form, you agree to process your personal data pursuant to Act no. 18/2018 of the personal data protection for the purpose and time of submitting your application in the form. The consent can be revoked at any time in writing. Your data will not be available to third parties.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Find us

See Google Maps